ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬರಹ 

Kannada Quotes On life

Arrow

1

ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ.. ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ.

2

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರುತ್ತೆ

3

ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಇತರರ ಸಂತೋಷಕಲ್ಲ.

4

ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ.. ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ.

For More Quotres Click Below

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಾಗಿ ಕೆಳೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ